Hvem bestemmer?

 

Men hvem bestemmer hvad?

Lad os se på hvordan boligorganisationen er opbygget, vi starter i toppen. (Klik på billedet for at se organisationsdiagrammet)

3B_Organisation

  • Repræsentantskab – Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed og består af boligorganisationens bestyrelse og mindst én repræsentant fra hver boligafdeling.
  • De afdelingsvalgte repræsentanter skal udgøre flertallet.
  • Generalforsamling – omfatter boligorganisationens bestyrelse, boligorganisationens medlemmer (lejere og enhver, der er opnoteret på boligorganisationens venteliste) og medlemmernes myndige husstandsmedlemmer.

Repræsentantskab/generalforsamling varetager boligorganisationens overordnede anliggender som fx beslutning om byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens vedtægter. På det årlige møde vælges organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger, og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen skal godkende regnskaber og driftbudgetter for de enkelte afdelinger. Hvis der er uenighed om dette mellem organisationsbestyrelsen og en boligafdeling, forelægges det for Kommunen, som træffer den endelige afgørelse.

Organisationsbestyrelsens medlemmer og suppleanter for disse, vælges af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen består af (pt)15 medlemmer inklusive formanden og næstformand, der begge vælges særskilt. Formanden, næstformanden og de 11 organisationsbestyrelsesmedlemmer vælges blandt boligforeningens boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere, to organisationsbestyrelsesmedlemmer vælges af medarbejderne, henholdsvis én fra boligafdelingerne og én fra administrationen.

Afdelingsmødet
Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen, i det kommende år. Disse arbejder danner grundlag for næste års budget. Beboernes husleje afhænger således af aktivitetsniveauet i afdelingen. Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige.

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen. Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført.

Det er her, uden tvivl, tydeliggjort, at det er beboerne i boligafdelingerne, der har den største samlede indflydelse, og det samlede største antal stemmer, når noget skal vedtages.